Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: V – Infrastruktura Społeczna 
Działanie: V.3 – Infrastruktura Edukacyjna

Tytuł projektu:

Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej

do prognozowanych potrzeb i oczekiwań rynku pracy województwa łódzkiego

poprzez zakup wyposażenia przeznaczonego do nowoczesnych metod nauczania.

fot

Projekt realizowany przez Wydział Mechaniczny PŁ na podstawie umowy nr UDA-RPLD-05-03-00-00-059/08-00 z dnia 28.05.2009 na kwotę dofinansowania 5 899 033,92 PLN (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści trzy złote dziewięćdziesiąt dwa grosze), co stanowi 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPLD-05-03-00-00-059/08. Okres realizacji : od maja 2009 do marca 2011

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 1/15
90-924 Łódź

Biuro Koordynatora: 

Instytut Obrabiarek i TBM
Wydział Mechaniczny
ul. Stefanowskiego 1/15

tel. + 48 42 631 23 03
fax. + 48 42 636 57 26
90-924 Łódź